Hospitering i Nittedal Fotball

Nittedal Fotball ønsker å tilrettelegge for individuell utvikling for våre spillere. Vi følger Norges fotballforbunds anbefalinger og retningslinjer for individuell spillerutvikling gjennom hospitering.

Hva er hospitering?

Hospitering er å gi en spiller et sportslig tilbud utover ordinært tilbud i sin egen årsklasse/treningsgruppe. Som utgangspunkt går hospiteringen ut på at spilleren gis tilbud om en trening i uka i en tidsavgrenset periode.

Mål med hospitering

Mål med hospitering er å gi den enkelte spiller mulighet for ferdighetsutvikling ved å kunne trene og spille kamper på et høyere nivå.

Motivet for hospitering skal ikke være å få nok spillere, altså fylle opp et lag.

Hvem kan få hospitering?

Spillere som har sportslige ferdigheter utover sin egen årsklasse/treningsgruppe kan (spillere < 12 år) eller skal (spillere > 12 år) få et sportslig tilbud ut over det ordinære tilbudet. Aktuelle spillere bør i tillegg ha gode holdninger og god motivasjon samt et ønske om å utvikle seg som fotballspiller. Hospitering kan også gjelde jenter sammen med gutter.

Ansvar for hospitering

Det er den enkelte spillers trener som er ansvarlig for at hospitering forekommer og gjennomføres iht til Nittedal Fotballs retningslinjer. Trenere skal være positiv til hospitering.

Spilleren

Hospitering skal være på spilleren sine premisser. Det vil si at mengden av aktiviteter og hvilke lag hospitering skal foregå på, avtales av trener sammen med spilleren. Dette bestemmes altså ikke bare av treneren og det er viktig at foreldrene til den aktuelle spilleren deltar i å gjøre endelig avtale om hospitering. Uten unntak skal spilleren tilhøre sitt ”gamle” lag og både trene og spille kamper der.

Hospiteringsavtale

Hospiteringsavtalen skal være tydelig for alle parter hva angår:

1.     Hvem som skal hospitere

2.     Varighet

3.     Hyppighet

4.     Trening og/eller kamp

Sportslig utvalg skal uten unntak informeres om hospiteringer. Dette gjøres ved å sende hospiteringsavtalen på mail. Trenger man faglig støtte i forbindelse med hospitering så kontaktes sportslig utvalg.

Evaluering

Både spiller og trener skal få en konstruktiv tilbakemelding underveis og i etterkant av hospiteringsavtalen. Disse tilbakemeldingene skal omhandle spillerens holdninger og utvikling. Det er trener for det hospiterende lag som er ansvarlig for å gi evaluering av oppholdet.

Oppflytt av spiller

Permanent oppflytt av spiller til en eldre aldersgruppe er ikke hospitering. Oppflytt brukes kun i tilfeller der en spiller vil være blant de beste spillerne i gruppen over. Det er sportslig utvalg sammen med trener, spiller og foreldre som tar beslutning om oppflytt.