Trenger du politiattest?
Alle med verv i Nittedal IL skal søke om politiattest og framlegge denne for idrettslaget.
Det innebærer at alle som innehar et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming i Nittedal IL, skal fremvise politiattest. Videre ønsker Norges idrettsforbund at alle attester skal fornyes etter 3 år.

Hvordan søke?
1. Send navn, fødselsnummer, mailadresse og type verv og gruppe du tilhører til Frode Meiltoft på mail; politiattest@nittedalil.no
2. Du får en bekreftelse på formål fra NIL på mail i løpet av kort tid
3. Gå inn på politiet.no og velg politiattest i menyen til venstre eller følg denne linken https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
4. Logg inn og fyll ut søknad om politiattest, legg ved bekreftelse på formål som du har mottatt og send inn
OBS! Under feltene «kategori» og «formål» er riktig svar: Frivillige organisasjoner
5. Etter en stund vil du motta attesten i posten, denne skal framvises til Frode Meiltoft på en av følgende måter:
a. Skann og send den til Frode på mail
b. Lever den i en lukket konvolutt i postkassa på klubbhuset og merk konvolutten politiattest
c. Ta kontakt med meg så vi kan avtale andre alternativer

Rutiner når det gjelder Politiattester i Nittedal IL
Her finnes informasjon om bakgrunn, praksis og rutiner ifm. obligatorisk bruk av politiattester i Nittedal IL, en ordning som har vært pålagt alle idrettslag og -foreninger av Norges Idrettsforbund siden 2008.
På NIFs nettsider finnes all relevant informasjon, bakgrunn, søknadsskjema mm. vedrørende «Innhenting og håndtering av politiattester for idrettslag».

I Nittedal IL blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning skal fremskaffe politiattest. Aktuelle personer vil bli kontaktet med beskjed om å innhente slik attest og fremlegge denne for idrettslaget.

Ansvarlige for gjennomføringen av dette i Nittedal IL er:
Organisasjonssekretær: Frode Meiltoft- epost post@nittedalil.no – tlf. 63790020
Denne har taushetsplikt ovenfor uvedkommende i forhold til de opplysninger den får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Rutiner
Fra 2014 kan politiattester søkes elektronisk for alle over 18 år.
1. Gruppelederne sender «Bekreftelse på formål» til de aktuelle ledere/trenere i gruppene som skal forevise attest, og ber dem legge ved bekreftelsen når de søker elektronisk, på https://attest.politi.no/ (innlogging vha. BankId, Min Id evt. BuyPass)
a. Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post. Søknaden sendes til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø.
2. Gruppeledere sender en oversikt over alle som har fått bekreftelse til NILs hovedansvarlig for politiattester (organisasjonssekretær), med informasjon om navn, telefon og epostadresse
3. Når søkerne mottar godkjenning i posten, skal denne forevises så snart som mulig:
 Vise den personlig til organisasjonssekretær.
 Skanne den og sende via epost til organisasjonssekretær; post@nittedalil.no som deretter sletter den.
 Levere til gruppeleder, som tar med og fremviser til organisasjonssekretær på klubbhuset.
4. NILs hovedansvarlig registrerer i medlemsregisteret hvem som har vist og når dette er gjort.

Politiet utsteder attest og oversender denne til vedkommende søknaden gjelder for. Den sendes altså ikke til idrettslaget.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Idrettens organisasjonsledd kan kreve ny politiattest hvis det dreier seg om en ny stilling eller hvis det har vært et opphold i jobben/vervet av noe tid.Denne endringen må fremkomme i bekreftelsen fra oppdragsgiver.

Bakgrunn
Sept. 2008: Krav om politiattester i norsk idrett
Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.
Hvem omfattes av ordningen? Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Det er ikke nødvendig at personen er ansatt eller skal ansettes i idrettslaget. Det avgjørende er om vedkommende skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er ikke et krav at personen mottar lønn for oppdraget. Ulønnet frivillig aktivitet omfattes av ordningen.
Også personer under 18 år skal avkreves politiattest – nedre aldersgrense er 15 år.