Trenger du politiattest?
Alle med verv i Nittedal IL skal søke om politiattest og framlegge denne for idrettslaget.
Det innebærer at alle som innehar et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming i Nittedal IL, skal fremvise politiattest.

Du skal IKKE søke ny politiattest dersom du har fra tidligere. NIL kan på forespørsel be om oppdatert attest iht politiets reglement.

Hvordan søke?
1. Bruk dette dokumentet BEKREFTELSE PÅ FORMÅL, og fyll selv ut punktene 1-6. Beskrivelse om hvert punkt ser du på side 2 i dokumentet.
2. Gå inn på politiet.no og velg politiattest i menyen, eller TRYKK HER
3. Trykk «Politiattest – søk digitalt» og «Søk politiattest». Logg deretter inn og fullfør søknaden. OBS! Under feltene «kategori» og «formål» er riktig svar: Frivillige organisasjoner. 
4. Når du mottar politiattesten skal denne framvises til daglig leder i NIL på en av følgende måter:
a. Send på e-post
b. Lever den i en lukket konvolutt i postkassa på klubbhuset og merk konvolutten med «politiattest».
c. Ta kontakt for avtale andre alternativer.

Rutiner for politiattester i Nittedal IL
Her finnes informasjon om bakgrunn, praksis og rutiner ifm. obligatorisk bruk av politiattester i Nittedal IL, en ordning som har vært pålagt alle idrettslag og -foreninger av Norges Idrettsforbund siden 2008.
På NIFs nettsider finnes all relevant informasjon, bakgrunn, søknadsskjema mm. vedrørende «Innhenting og håndtering av politiattester for idrettslag».

I Nittedal IL blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning skal fremskaffe politiattest. Aktuelle personer vil bli kontaktet med beskjed om å innhente slik attest og fremlegge denne for idrettslaget.

Ansvarlige for gjennomføringen av dette i Nittedal IL er:
Daglig leder: Magnus Arnesen – epost: dagligleder@nittedalil.no – tlf: 63790020
Denne har taushetsplikt ovenfor uvedkommende i forhold til de opplysninger den får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis og slettes med en gang den er sett og registrert.

Politiet utsteder attest og oversender denne til vedkommende søknaden gjelder for. Den sendes altså ikke til idrettslaget.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Idrettens organisasjonsledd kan kreve ny politiattest hvis det dreier seg om en ny stilling eller hvis det har vært et opphold i jobben/vervet av noe tid. Denne endringen må fremkomme i bekreftelsen fra oppdragsgiver.

Bakgrunn
Sept. 2008: Krav om politiattester i norsk idrett
Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.
Hvem omfattes av ordningen? Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Det er ikke nødvendig at personen er ansatt eller skal ansettes i idrettslaget. Det avgjørende er om vedkommende skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er ikke et krav at personen mottar lønn for oppdraget. Ulønnet frivillig aktivitet omfattes av ordningen.
Også personer under 18 år skal avkreves politiattest – nedre aldersgrense er 15 år.