Vi ønsker tidligere og nye skiløpere, foreldre og trenere Velkommen til en ny sesong med lek og moro på ski!

Skigruppa i Nittedal IL har definert følgende virksomhetside som skal gjenspeile all aktivitet:

Nittedal IL Ski skal utvikle skiglede for Nittedals befolkning gjennom fellesskap og mestring.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig

Det er sentralt for skigruppa at man gjennom fellesskap og mestring kan gi de oppvoksende generasjoner mulighetet til å utvikle den samme skiglede som generasjoner før har opplevd, i randsonen til Nittedal.

Visjonen denne virksomheten bygger på er:

Nittedal IL Ski – foran i sporet!

Med denne visjonen ønsker vi å synliggjøre satsningen skigruppa fronter gjennom utviklingen av breddeidretten, toppidretten og anleggene i og rundt Sørli og Sagerud.
– – – – – – – – – – –
Nittedal IL Ski (NIL Ski), består av oss foreldre, våre barn og frivillige. For at våre barn skal ha et godt tilbud er det viktig at alle bidrar i dette fellesskapet. NIL Ski er avhengig av foreldreinnsats og frivillighet. Barna trenger dere foreldre i mange roller, som for eksempel trenere, smørere, dugnadsmedarbeidere, styreverv, følge barna til konkurranser, henge med på treninger innimellom, og ikke minst som gode rollemodeller i alle disse sammenhengene. Følgende dokument er et sammendrag av treningsfilosofi, praktisk informasjon og noen ”kjøreregler”. På www.nittedalil.no/ski, samt på Facebooksiden Nittedal IL Skigruppa og Facebooksidene til de respektive aldersgruppene, finner dere ytterligere informasjon, samt løpende informasjon fra trenerne.

Treningsfilosofi (bygger på NSFs ”Utviklingstrappa i Langrenn”)
NIL Ski ønsker å gi jenter og gutter et godt skitilbud som bidrar til skiglede og mestring. Skigruppa jobber for at barna skal finne seg godt til rette i miljøet slik at de deltar lengst mulig. Vi ønsker å balansere det å gi de som vil satse på konkurranser et tilbud, med det å skape en arena for de som ikke har samme ambisjoner, men som på samme tid ønsker å trene i fellesskapet. Ved å etablere et godt miljø blant barn, ungdom og voksne, tror vi at barna ønsker å delta i miljøet over lengre tid. Dette vil bidra til å aktivisere barna og gi motivasjon for deltakelse i livslang fysisk aktivitet. Det er viktig at både trenere, foreldre og utøvere respekterer at alle er velkomne i skigruppa uavhengig av ambisjoner. Selv om vår treningsfilosofi er breddeorientert er vi overbevist om at jo flere barn som deltar oppover i årsklassene, jo større sannsynlighet er det for at noen vil velge å satse aktivt på langrenn – ”Flest mulig, lengst mulig, best mulig”.

NIL ski ønsker å utvikle barnas basisferdigheter for å mestre og ha det gøy med skiaktivitet livet ut. Vår treningsfilosofi og tilnærming baserer seg på «utviklingstrappa til NSF langrenn». Alle trenerne har derfor en felles treningstilnærming. Ferdighetene blir trent på barmark før de blir videreført til trening på snø. De yngste årskullene fokuserer primært på skileik. Det er en gradvis overgang til mer fokus på spesifikk langrennstrening opp igjennom årsklassene, men basis for all trening er skiglede gjennom mestring.

Vi oppfordrer dere som foreldre til å motivere barna til å bli med på trening – og da ikke bare langrenn. Det er svært viktig at barna er allsidige og at de bygger ekte motivasjon for å delta i aktivitet livet ut. Vi oppfordrer dere samtidig til å balansere treningsmengdene, spesielt der barna deltar på mange ulike aktiviteter. Norges Skiforbunds ”Utviklingstrappa i Langrenn” sier noe om hvor mye man kan/bør øke hvert år i treningsmengde, og trenerne i skigruppa er bevisste på det-te.

Foreldredeltagelse
Vi ser gjerne at foreldrene deltar på treningene, spesielt for de yngre klassene. Noen grupper vil anmode foreldrene om å delta på rundgang for å støtte trenerne/barna, og ikke minst vise barna at foreldrene deltar. Det er viktig at du engasjerer deg, men husk at det er barna som driver idrett – la de delta på sine premisser. Husk at det viktigste er at barna trives og har det gøy. Vi vil gjer-ne ha hjelp fra dere til å motivere barna til å være positive på trening og følge trenerens opplegg – det kan til tider være utfordrende for trenerne å holde orden på gruppa.

Vi ønsker også at foreldre og trenere går foran med et godt eksempel slik at vi kan skape et godt miljø sammen på treninger og skirenn. Trenerne vil normalt gjennomføre et foreldremøte på star-ten av høsten hvor foreldre kan få mer detaljer og avklare forventninger. Engasjementet fra foreldre har dessverre vært noe dalene de siste par år. Noen gjør mer mens mange gjør mindre. Det er viktig med foreldredeltagelse slik at dine og andres barn får ta del i ski-aktiviteter og oppleve skiglede gjennom fellesskap og mestring. Ønsker du å ta en mer eller mindre aktiv rolle i skigruppa som trener, så ta kontakt. Vi trenger din hjelp!

Skirenn
Vi setter opp liste over aktuelle/anbefalte skirenn for hver treningsgruppe fra 9 år. Denne samkjøres med gruppene i NIL ski. På skirenn vil en del av gruppene prøve å organisere felles oppvarming, smørehjelp, oppfølging ute i løypa og hjelp ved start/mål. For å få til dette kan det hende at vi spør dere foreldre om hjelp. Husk at det er ikke en selvfølge at trenerne deltar på renn, så dere foreldre bør aktivt delta når barna deltar på skirenn, eventuelt samordne med andre foreldre som kan følge opp ditt barn. Når vi er på skirenn er det viktig at vi ”heier på alle” og at vi ikke ”presser” våre barn. Vi ønsker å videreføre den gode kulturen vi har på dette området.

Utstyr og skismøring
Vi vil sterkt oppfordre alle foreldre til å begrense ”utstyrsjaget”. Frem til barna er 14-15 år trenger de ett par ski til klassisk og ett par til skøyting. For de aller yngste er kombiski et godt alternativ. Ved kjøp av nye skisko for de yngre, anbefales kombi-sko. Staver kan gjenbrukes mange ganger av flere barn. Det er viktig med riktig lengde. Skøytestaver i år kan brukes som staver til klassisk neste år, og som barmarkstaver året etterpå. Vi ønsker at langrenn skal være en breddeidrett tilgjengelig for alle. For å lykkes må alle bidra. Det er først når barna velger å satse på et høyere konkurransenivå at det er et poeng å ta inn marginene gjennom flere par ski og bedre utstyr.

Det er fluorforbud for skiløpere opp til junior alder. Det er forventet at alle våre medlemmer for-holder seg til dette forbudet. Foreldre bør skaffe 2-3 vokstyper og tilsvarende klistertyper i tillegg til glider, slik at dere kan smøre skiene til barna til trening og skirenn. Inntil barna har lært seg å smøre skiene selv, må foreldre ta dette ansvaret – trenerne kan ikke smøre skiene til alle, selv om de selvsagt er behjelpelige med tips. For råd angående smøring, se «Smørekofferten» på NIL Ski sine hjemmesider.

Under barmarkstrening før skisesongen har kommet i gang er det joggesko med ullsokker som gjelder og vi kler oss etter været. Foreldre sørger for at barna er riktig kledd til treningene. Hode-lykt er greit å ha fra barna er 9-10 år – da begynner vi å forflytte oss litt bort fra lysløypa.
Vi oppfordrer alle til å bytte evt låne utstyr innad i gruppene og bruke Facebook siden «Skitorget» for kjøp, salg og bytte av ski og skiutstyr.

BUA
BUA er en nasjonal forening som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Det gjør de ved å gjøre det enklere for deg å låne utstyr til sport og friluftsliv. Denne ordningen er helt i oppstartsfasen er i Nittedal. Se Nittedal kommunes hjemmesider for mer informasjon.

Skisamling / dagssamling / kveldsmat
Skigruppa vil arrangere familieskisamling i Skeikampen fra 12-14 november 2021, med forbe-hold om at covid 19 restriksjonene tillatter. Per nå ser dette lovende ut. Det er en fin anledning til en tjuvstart på skisesongen, og det er sosialt og hyggelig. Mer informasjon om dette vil komme etterhvert.

Treningsgruppene har kveldsmat etter trening noen ganger i løpet av sesongen for å skape en sosial ramme rundt treningene. Kveldsmaten er et sosialt høydepunkt for mange av barna. Maten dekkes av treningskontingenten, men foreldre vil på rundgang være med og dekke på/rydde av. Dagsamlinger vil også bli arrangert.

Til og fra trening, samt parkering
Barna anbefales å ha på refleksvest til og fra trening når treningen starter opp om høsten. Det er mange treningsgrupper og mye trafikk til og fra – vi har ingen å miste!
Ingen parkering ved Skistua! Vi ber om respekt for innkjøringsforbudet i veien inn mot Skistua. Skistua har kun to P-plasser som forbeholdes transport/varelevering for Skigruppa og handicap-pede. Parker på den store P-plassen ved Trollveien. Dette gjelder alle!

Trenerkurs, teknikkurs og smørekurs
Det vil bli lagt til rette for trenerkurs i kommende sesong for de som allerede er, eller som ønsker å bli trenere. Dette bygger på Norges Skiforbunds kurssystem. Husk at barna er helt avhengige av at foreldre melder seg frivillig til å være trenere/ hjelpetrenere slik at vi kan opprettholde tilbu-det. Dere som er interessert i å være en del av trenerkollegiet, er hjertelig velkommen på trener-kurs.
Vi planlegger smørekurs for foreldrene og barn når skisesongen er i gang, gitt at det er interesse. Man vil lære hvordan man på en forholdsvis enkel måte sørger for at barna har både glid og feste
Vi vurderer å gjennomføre teknikkurs for voksne et par kvelder i løpet av sesongen basert på fri-villige trenere fra trenergruppa. Følg med på hjemmesidene og på Facebook.

Medlemsfordeler
Skigruppa har en todelt avtale med Glømmi Sport. Den gir personlige rabatter til skigruppas medlemmer og et pengebeløp til drift av lysløypa. Skigruppas medlemmer gis pr. i dag 20 % ra-batt på produkter fra Swix og Bjørn Dæhlie, samt alt av utstyr til skiaktivitet. Utover dette er det 10 % på alt annet sportsutstyr. Sliping av ski kr 250,-. (Informer om at du er medlem. Se avtalen på www.nittedalil.no/ski, ”Medlemsfordeler”).
Skistua vår ble bygget på og pusset opp i 2017/18. Denne kan leies av alle, men medlemmer får rabattert pris.

Dugnader / Verv
Foreldrene vil bli satt opp på en dugnadsliste. Det starter med høstdugnaden 16. oktober hvor vi setter løypenettet i stand. Utover vinteren er det noen arrangementer, egne og andres, hvor vi deltar for å skape inntekter til skigruppa. Dugnadslisten legges ut på hjemmesiden. Foreldre må kontrollere denne og bytte med andre hvis det ikke passer. Vi ber om forståelse for at dugnadene er viktig for å kunne opprettholde aktiviteten.

Vi er en klubb med mange medlemmer og det er flere oppgaver som skal håndteres. Vi vil alltid ha behov for at frivillige tar på seg verv eller ansvar for å utføre ulike oppdrag, det være seg i sty-ret eller i de enkelte undergruppene som f.eks. arrangementskomiteen, anleggsgruppa, mar-kedsgruppa eller i andre støttefunksjoner. Ikke vær redd for at man ikke nødvendigvis sitter på den rette kompetansen. I NIL Ski hjelper vi hverandre, og vi skal ha det morro! Meld gjerne fra om det er noe du kan bidra med, stort eller smått. Om man påtar seg et verv vil dugnad bortfal-le/bli redusert.

Styret 2021 / 22:

Komitèer / Støttefunksjoner:

Hovedtrenere 2021 / 22:

Treningstider:
Se over for 2013-2015. Følg med på de ulike aldersgruppers Facebook sider, samt NIL ski sin hjemmeside.

Medlemskontingent og treningsavgifter:
Det kreves medlemskap i NIL (0-6 år kr 200,-, 7 år og eldre kr 4000,-) samt en treningsavgift:

Født 2014 – 2015 kr 1400,- NB! Treningsavgiften for 1. og 2. klasse er felles for alle idrettene i Nittedal IL. For 1400,- kan barna delta på allid-rett, fotball, innebandy, ski og friidrett. (7-8 års klassen)
Født 2012 – 2013 Kr 600,- til skigruppa (9-10 års klassen)
Født 2010 – 2011 Kr 900,- til skigruppa (11-12 års klassen)
Født 2008 – 2009 kr 1 500,- til skigruppa* (13-14 års klassen)
Født 2006 – 2007 Kr 1800,- til skigruppa (15-16 års klassen)
Født 2005 – senior kr 2000,-* til skigruppa (17 års klassen og eldre)

Medlemsavgiften Inkluderer startkontingenter til skirenn for utøvere i aldersbestemte grupper.
*De som kun følger trening og ikke deltar på samling/renn: 750,- og de som kun går renn og ikke følger trening kr 750,-
Støttemedlemskap i Skigruppa Kr 350,-. Ta kontakt med Økonomiansvarlig Rolf Martin Næss for å registrere deg!

Viktige datoer sesongen 2021 / 22*:
Lør 16 okt: Høstdugnad: skileikområdet og lysløypa, oppmøte Skistua kl. 10.00
Søn 17 okt: Høstslippet: Terrengløp ved Sørli kl. 1100 (inntektene går uavkortet til TV-aksjonen)
12 – 14 nov: Familiesamling Skeikampen. Se egen info som er lagt ut.
Jan/Feb: Skiskolen for de født 2016/2017 (seks onsdager totalt). Informasjon kommer*
Jan/Feb: Flere karusellrenn og klubbmesterskap (NILrennet) . Informasjon kommer.
Jan/Feb: Fischerrennet 2021. Dato og mer informasjon kommer*

*Følg med på NIL Ski sin hjemmeside og Facebook – Nittedal IL Skigruppa.

Covid-19 Smittevern
NIL-Ski følger de til enhver tids gjeldende smittevernsregler fra Norges Skiforbund. Vi ber alle foreldre om å oppdatere seg jenvlig. Generelt – vis respekt, hold avstand, praktiser god hygiene, og ikke delta på aktiviteter ved sykdom.

Lysløypebrev:
Lysløypebrevet: Sendes ut i Januar 2022. For de som ønsker å støtte arbeidet med løypekjøring er VIPPS nr til Skigruppas, 73193

Grasrotandelen
Ønsker du eller noen du kjenner å støtte Nittedal Idrettslag gjennom ordningen ”Grasrotandelen”. Les mer om dette på hjemmesiden vår (www.nittedalil.no). Nittedal Idrettslag, org. nr 983427677.


Vi gleder oss til å se dere i skisporet!