Hospitering, lån og oppflytting i Nittedal Wolves Innebandy
Oppdatert 24. Feb 2024

Hospitering
Nittedal Wolves ønsker å tilrettelegge for individuell utvikling for våre spillere. Vi følger Norges bandyforbunds anbefalinger og retningslinjer for individuell spillerutvikling gjennom hospitering.

Hva er hospitering?
Hospitering er å gi en spiller et sportslig tilbud utover ordinært tilbud i sin egen årsklasse/treningsgruppe. Som utgangspunkt går hospiteringen ut på at spilleren gis tilbud om å delta på fortrinnsvis treninger og enkelte kamper i en tidsavgrenset periode i løpet av sesongen.

Mål med hospitering
Mål med hospitering er å gi den enkelte spiller mulighet for ferdighetsutvikling ved å kunne trene og spille enkelte kamper på et høyere nivå.
Motivet for hospitering skal ikke være å toppe et annet lag eller for å få nok spillere, altså fylle opp et lag. Dersom spilleren skal delta på enkelte kamper, er det først og fremst for å observere og lære, spilleren skal ikke ha en fast plass på laget. Den som hospiterer, skal ikke fast fortrenge en av de faste spillerne på laget.

Hvem kan få hospitering?
Spillere som har sportslige ferdigheter utover sin egen årsklasse/treningsgruppe og som er >12 år kan få et sportslig tilbud ut over det ordinære tilbudet. Aktuelle spillere skal i tillegg ha gode holdninger og god motivasjon samt et ønske om å utvikle seg som innebandyspiller. Hospitering kan også gjelde jenter sammen med gutter.
Ønske om hospitering skal komme fra spillerne selv, ikke kun fra foreldre og/eller hovedtrener. Spilleren må i tillegg ha kapasitet til å påta seg ekstra belastning. Det er ikke trenere på laget over som skal ta initiativ til hospitering ut fra et ønske om å styrke eget lag.

Ansvar for hospitering
Det er den enkelte spillers hovedtrener som er ansvarlig for at hospitering forekommer og gjennomføres iht til Nittedal Wolves retningslinjer. Trenere skal være positiv til hospitering.

Spilleren
Hospitering skal være på spilleren sine premisser. Det vil si at mengden av aktiviteter og fordeling mellom eget lag og hospiteringslaget på nivået over, avtales av hovedtrener sammen med spilleren og i dialog med trener på hospiteringslag. Dette bestemmes altså ikke bare av treneren alene og det er viktig at foreldrene til den aktuelle spilleren, som kjenner spillerens totalbelastning og kapasitet i hverdagen, også deltar i å gjøre endelig avtale om hospitering. Uten unntak skal spilleren ha hoved tilhørighet på sitt ”gamle” lag og både trene og spille kamper der.
Fra fylte 15 år kan spilleren hospitere helt opp på seniornivå.

Hospiteringsavtale
Hospiteringsavtalen skal være tydelig for alle parter hva angår:
1. Hvem som skal hospitere
2. Varighet
3. Hyppighet
4. Trening og/eller kamp

Sportslig utvalg skal uten unntak informeres om hospiteringer. Dette gjøres ved å sende hospiteringsavtalen på e-post til: su@nittedalwolves.no. Trenger man faglig støtte i forbindelse med hospitering så kontaktes sportslig utvalg.

Evaluering
Både spiller og hovedtrener skal få en konstruktiv tilbakemelding underveis og i etterkant av hospiteringsavtalen. Disse tilbakemeldingene skal omhandle spillerens holdninger og utvikling. Det er trener for det hospiterende lag som er ansvarlig for å gi evaluering av oppholdet.

Oppflytt av spiller
Permanent oppflytt av spiller til en eldre aldersgruppe er ikke hospitering. Oppflytt brukes kun i tilfeller der det finnes spesielle personlige eller sosiale årsaker og skal ikke være basert på rene innebandy-ferdigheter. Det er sportslig utvalg etter en dialog med trener, spiller og foreldre som tar beslutning om oppflytt basert på en totalvurdering av situasjonen.

Lån av spiller
Lån av spillere fra andre lag er ikke hospitering og skal ikke brukes for å toppe et lag. Det innebærer at spillere fra yngre lag ikke skal spille kamp for eldre lag hvis det finnes egne spillere tilgjengelige i det laget.
Ved behov for å låne spillere fra et yngre lag skal treneren kommunisere til treneren/trenerne for det yngre laget om hvor mange og eventuelt hvilke posisjoner som trengs og gi info om hva for type motstand man skal møte og det er treneren/trenerne på det yngre laget som velger ut spillere og sørger for en rettferdig og hensiktsmessig rullering der flere spillere på laget skal få tilbud om å delta i løpet av en sesong.
Hovedregelen er at flest mulig spillere skal få tilbud om å være med på utlån, men det skal finnes mulighet for treneren/trenerne, basert på motstanderen, å velge ut de som vil kunne mestre nivået. Dette for å sikre at alle får en god opplevelse og følelse av mestring.

Men det er helt essensielt at kommunikasjonen innad i laget er åpen om prinsippene i retningslinjene og hvorfor forskjellige spillere blir spurt til ulike kamper.