Retningslinjer for hospitering og lån av spillere i Nittedal Wolves

Hospitering

I Nittedal Wolves skal det legges til rette for at spillere (jenter og gutter) skal få muligheten til å være med andre lag. Hospitering er et eksempel på differensiering der spillere i kortere perioder eller fast, får trene og spille på lag med høyere årstrinn og nivå- eller at jenter spiller på guttelag i tillegg til sitt opprinnelige. Ordningen skal være klubbstyrt og et eget punkt i sportsplanen.

Mål med hospitering: Sikre best mulig innebandytilbud til hver enkelt spiller, og at vi sikrer en hospiteringsordning som er transparent og fungerer bra for alle de involverte.

Gode hospiteringsordninger er et viktig virkemiddel for læring og utvikling generelt. Det kan imidlertid være en kime til konflikt, der spillerne – unødvendig – kan komme i konflikt med sitt alderslag, og det kan skape konflikt mellom trenere dersom det bidrar til å tappe basislaget for sentrale spillere. Hospiteringsordninger bør derfor være gjennomtenkte, håndteres av klubben og være tydelig kommunisert og tilgjengelige for alle klubbens medlemmer.

Hovedregel i Wolves som en breddeklubb er at spillere skal spille på eget lag (trening og kamp) og være i en sosial gruppe med sine jevnaldrende. Hospitering skal derfor være unntaket for noen få, og ikke en ordning som mange bør delta i. For å demme opp for behovet for hospitering og for å imøtekomme spillere som er motiverte og ønsker flere treningsmuligheter og utfordringer utover ordinært treningstilbud, oppfordres det til at lagene, i dialog med sportslig utvalg, går sammen om å vurdere å tilby ekstra aldersblandet treningstilbud på både gutte- og jentesiden, såkalt «ivrig trening». Denne kan tilbys på fast ukes- eller månedsbasis og/eller som ekstra tilbud i helg- og ferier. Ivrig trening bør:
o komme i tillegg til ordinær trening og være åpent for alle som er motivert til å trene utover ordinær trening (krever deltakelse på alle ordinære treninger for å delta)
o skal gi ekstra utfordringer og stille høyere krav og forventninger til spillerne enn vanlig trening
o kan kombinere bruk av egne trenere i tillegg til å hente inn eksterne trenere

Viktige prinsipper relatert til hospitering:

• Alder: Fra året du fyller 12 år kan dette iverksettes i klubben. Fra fylte 15 år (seniornivå), kan det også åpnes opp for at spillere hospiterer i andre klubber.

• Ikke unntak fra hovedregel: Spillere som ikke har inngått en formell hospiteringsordning kan ikke trene med andre lag enn sitt eget eller brukes som «topping» i andres lag kamper. Dette gjelder også trening med lag fra andre klubber.

• Forankring og kommunikasjon: Dialog og kommunikasjon er et nøkkelord. Dette gjelder med
o alle spillere og foreldre på alle ungdomslag om kriterier og retningslinjer for hospitering og hva som skal til for å utvikle seg og bli aktuell for hospitering
o mellom hovedtrener og utøver
o mellom hovedtrener, hospiteringstrener og sportslig utvalg. Nedenfor er mal for denne dialogen og hvem som skal involveres når
o link til prosedyre/mal for hvordan dette skal gjennomføres (per nå står denne på side 4 i dette dokument).

• Medbestemmelse: Spilleren i dialog med foreldre/foresatt må selv få bestemme om han/hun ønsker å hospitere og få god informasjon om hva det innebærer av krav til deltakelse.

• Flytsoneprinsippet: Hospitering skal være arena for mestring og utvikling. Når du er i flytsonen, opplever du at du har de ferdighetene som skal til for å strekke deg og mestre. Vellykkede hospiteringsordninger som bidrar til trygghet på treningsfeltet og i kampsituasjon krever innebandyfaglig samkjøring mellom årstrinn (spillestil, strategi og relasjoner). En bør unngå at yngre spillere møter nye temaer «uforberedt» i et nytt miljø og kommer rett til kamp. De bør ikke bli plassert i uvante roller, og bør være delaktig på utvalgte treninger når det eldre laget forbereder seg til kamp. Uten flytsoneprinsippet kan hospitering hindre utvikling og slå kontra.

• Habilitet: Foreldretrenere skal ikke foreta utvelgelse til hospitering for egne barn. I disse situasjonene bør en annen trener knyttet til laget eller sportslig utvalg konsulteres og stå for dialogen på vegne av inhabil foreldretrener.

Lån av spillere til kamp
Dette er ikke hospitering, og gjelder generelt lån av spillere til kamp. Her er god kommunikasjon viktig og det skal kommuniseres tydelig forskjellen mellom hospitering -som er basert på konkrete kriterier og en mer varig/fast ordning for enkeltspillere som trenger faglige utfordringer og det å låne spillere fordi lag mangler spillere av ulike grunner -her gjelder andre utvalgskriterier og det skal ikke praktiseres tilfeldig topping av lag.
Følgende policy for å låne ekstra spillere til kamp ved manko på nok spillere er:
• Man skal som hovedregel spørre om forsterkning i laget for aldersgruppen under sitt eget lag (f.eks. 2008 laget låner spillere fra 2009 laget).
• Her skal flere få lov til å prøve seg, i prinsippet alle de som er motivert og villige til en ekstra innsats utover sitt eget lag (men dette skal ikke gå på bekostning av trening og kamp på eget lag, da blir man ikke prioritert neste gang det skal lånes spillere)
• Gangen i dette er som følger:
1. Kartlegge lånebehov: trenere melder behov for å låne spillere til kamper for sitt lag i forkant av sesongstart og sender en oversikt over kampoppsett og kort beskrivelse av ulike motstanderslag.
2. Kartlegge aktuelle spillere til utlån: alle lag som da blir aktuelle å låne spillere fra for gjeldende sesong, sjekker ut/forespør hvem av spillerne som har lyst til å spille ekstra kamper av og til (og kommuniserer tydelig at det er krav om oppmøte på eget lags treninger og kamper for å lånes ut).
3. Rettferdig og gjennomtenkt rullering av utlånspillere: trener på laget med lånebehov (alderen over) kommuniserer med trener på utlånslaget om behov i forkant av kamp (antall spillere og posisjoner/roller). Trener (som kjenner sine egne spillere) på utlånslaget inviterer til kamp på vegne av det andre laget og sørger for å rullere på spillere fra sin liste på en rettferdig måte og holder styr på at alle får prøve seg på kamper og at ingen som ønsker delta blir forbigått. Det bør være et viktig prinsipp at spillerne som lånes ut til kamper høyere opp får en god opplevelse gjennom at man i rulleringen planlegger for variasjon i sesongen (ulike motstander lag) og fordeler de rette spillerne til de rette kampene.

Mal for Hospitering
Hospitering er klubbstyrt og et samarbeid mellom lagene. Her er en mal på hvordan dette skal foregå og hvem som skal være involvert i prosessen.

Involverte: 
A: Spiller i dialog med sine foreldre
B: Trener på ordinært lag
C: Trener hvor hospitering er aktuelt
D: Sportslig utvalg

1. Alle trenere (B) skal ved sesongstart ta en samtale med spillere og foreldre (A) om hospiteringsretningslinjer og kriterier for hospitering (se/link til kriterier*). Viktig at det i denne samtalen framkommer at det krever at spilleren er villig til å trene og spille kamper fullt ut på eget lag i tillegg til å delta på deler av trening og kamp med hospiteringslag. Det bør også framkomme hvordan spillerne selv kan jobbe med å utvikle sine innebandyfaglige ferdigheter for å nå nivået som kreves for hospitering. Det bør fremkomme at det er trenerne på spillernes lag (B) som velger ut aktuelle kandidater ut fra kriteriene. Spillerne i dialog med foreldre (A) skal så melde individuelt tilbake til B om hospitering er noe en har ambisjoner om eller om spillerne vurderer totalbelastning i hverdagen så høy at det ikke er aktuelt.

2. Hospitering bør initieres av trenere (B). Det er hun/han/de som kjenner spilleren best og som skal se behovet for ekstra utfordringer.

3. Trener (B) kontakter trener (C) og disse må ha en dialog om spilleren og spillerens styrker, behov og utviklingsområder, erfaringer og personlighet, for deretter å finne en hospiteringsordning som passer best. Dersom det ikke blir enighet, så skal sportslig utvalg (D) kobles på saken og bistå i dialogen og ta den endelige beslutningen. Det må samarbeides godt og vurderes hvor mye spilleren skal delta på hospiteringslagets treninger og kamper, og vurderes om spilleren skal ha lavere intensitet på noen ordinære treninger (restitusjonstrening) eller gjøre skadeforebyggende trening på egenhånd for å takle totalbelastningen.

4. Trener (B) snakker med aktuell spiller og foreldre/foresatte (A) om hospiteringen, rammene og forventningen til denne, for å understreke konsekvensene av dette. Spilleren i dialog med foreldre/foresatte (A) må selv få valgmuligheten i om dette er noe en ønsker forplikte seg til og delta på.

4. Hospitant tas imot og presenteres for den nye spillergruppen av trener (C). Det er viktig å forklare at hospitanten skal være med under gitte aktiviteter (trening og kamp) og behandles slik som de andre. Et årvåkent blikk for sosial og faglig integrering av er viktig, og vurdere evt. støttetiltak underveis.

5. Hospiteringen skal evalueres kontinuerlig og minimum hver sesong:
• (A), (B), (C) vurderer om spilleren er i flytsonen eller ikke. Flytsone/balanse skal vurderes både innebandyfaglig, fysisk totalbelastning/skadeproblematikk, og totalbelastning i hverdagen.
• (A), (B) og (C) vurderer om spilleren glir inn i det sosiale miljøet.
• ved usikkerhet om hospitering fungerer optimalt eller ved uenighet om veien videre, kan saken meldes videre til sportslig utvalg (D).
• (B) og (C) oppsummerer evalueringen i en kort skriftlig rapport som leveres sportslig utvalg

*Kriterier for hospitering:
1. Spilleren har vist spesielt god innsats og motivasjon, har lite fravær på treninger og jobber konsentrert og modent på treningene.
2. Spilleren viser gode holdninger og er et positivt bidrag i eget lag
3. Spilleren må være motivert og villig, og ha tid, til å trene ekstra i tillegg til ordinær trening på eget lag, og spilleren må være villig til å spille ekstra kamper i tillegg til sine egne lags kamper
4. Spilleren må holde både innebandy faglig og fysisk høyt nivå og være klar for flere og nye utfordringer**

**Tips til spillerne om hvordan forbedre sin innebandy faglige og fysiske nivå
 Møt opp på alle innebandy treninger og jobbe konsentrert og aktivt med oppgaver og tilbakemeldinger du får fra trenere
 Delta i «ivrig» treninger og tilbud utover ordinært treningstilbud
 Øk ditt fysiske potensial gjennom å bedrive utholdenhets-, styrke- og bevegelighetstrening på egenhånd, samt gjøre skadeforebyggende trening på egenhånd Innebandy (skadefri.no)
 Be trener om tips og råd til innebandy tekniske øvelser du kan gjøre hjemme på egenhånd for å utvikle din spilleteknikk raskere

Oppdatert: 12.12.2022
Utarbeidet av: Sportslig Utvalg og gruppestyret
Forslag til endringer/forbedringer kan sendes til post@nittedalwolves.no