Årsmøte 15. Mars kl 20:00

Innebandy

Til medlemmene i Nittedal idrettslag – Innebandy

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte 15. februar 2017.
Årsmøtet avholdes på klubbhuset til Nittedal IL og begynner kl. 20:00.

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 2 styremedlem og 2 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Med vennlig hilsen

Styret Nittedal IL – Innebandy

Vedlegg:

Sakspapirer årsmøte 2017

Årsmøteinnkalling 2017

Årsberetning 2017

Årsregnskap 2017