Årsmøte i NIL 31.mars kl.19.00

Nittedal IL

Vi ønsker velkommen til årsmøte i NIL torsdag 31.mars kl.19.00 – på klubbhuset.

Årsmøtedokumenter

SAKSLISTE:

1: KONSTITUERING

  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av saksliste
  • Valg av dirigent
  • Valg av referenter
  • Valg av tellekorps
  • Valg av to til å underskrive protokollen

2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER

3: PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS INNSTILLING

4: IDRETTSLAGETS OG GRUPPENES ÅRSMELDINGER

5: IDRETTSLAGETS REGNSKAP I REVIDERT STAND

6: RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN

7: SAKER TIL BEHANDLING:
7.1 Fastsettelse av medlemskontingent
7.2 Budsjett
7.3 Revisor
7.4 Idrettslagets organisasjonsplan
7.5 Langtidsplan anlegg
7.6 Innkomne forslag

8: VALG